Δημιουργία του πρωτοκόλλου ελέγχου με τη βοήθεια του υπολογιστή (Μέρος 3o)

Δημιουργία του πρωτοκόλλου ελέγχου με τη βοήθεια του υπολογιστή (Μέρος 3o)

Στα προηγούμενα άρθρα είδαμε πώς ξεκινάμε ένα νέο έργο και πώς δημιουργούμε…

την Υ.Δ.Ε. και το μονογραμμικό διάγραμμα του ηλεκτρικού πίνακα της κατοικίας.

Στο παρόν άρθρο θα δούμε πώς δημιουργούμε το πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Θυμίζουμε ότι χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα PanelCAD για εγκαταστάτες της Ti-Soft. Μπορούμε να το κατεβάσουμε και να το τρέξουμε για ένα μήνα εντελώς δωρεάν από τον ιστότοποwww.ti-soft.com. Έτσι όλα αυτά που θα αναφέρουμε παρακάτω μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε στον υπολογιστή μας.

Βήμα 1, Πρωτόκολλο ελέγχου, βασικά στοιχεία

Από το κύριο μενού επιλέγουμε Έργα -> Πρωτόκολλο ελέγχου (Εικόνα 1). Ξεκινάμε καταχωρώντας τα βασικά στοιχεία (Εικόνα 2), τους οπτικούς ελέγχους (Εικόνα 3) κ.λπ..

Το μενού του προγράμματος

Εικόνα 1 Το μενού του προγράμματος

Καταχώρηση των βασικών στοιχείων του πρωτοκόλλου

Εικόνα 2 Καταχώρηση των βασικών στοιχείων του πρωτοκόλλου

Καταχώρηση των οπτικών ελέγχων του πρωτοκόλλου

Εικόνα 3 Καταχώρηση των οπτικών ελέγχων του πρωτοκόλλου

Βήμα 2, Αρχείο με μετρήσεις (προαιρετικό)

Τα περισσότερα από τα όργανα μετρήσεων που χρησιμοποιούμε για να πάρουμε τις μετρήσεις στην ηλεκτρική εγκατάσταση έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν ένα αρχείο με τις μετρήσεις. Αν διαθέτουμε αυτό το αρχείο, τότε μπορούμε να διαβάσουμε και να δούμε τις παρακάτω μετρήσεις (Εικόνα 4).

 • Έλεγχος συνέχειας (R-LOW)
 • Αντίσταση μόνωσης (R-ISO)
 • Σύνθετη αντίσταση βρόχου σφάλματος (Z-LOOP)
 • Σύνθετη αντίσταση γραμμής (Z-LINE)
 • Γείωση
 • ΔΔΡ ρεύμα απόζευξης (RCD Trip current)
 • ΔΔΡ χρόνος απόζευξης (RCD Trip time)
 • ΔΔΡ όλες οι μετρήσεις (RCD auto) κ.ά.

Βλέπουμε τις μετρήσεις που πήραμε.

Εικόνα 4 Βλέπουμε τις μετρήσεις που πήραμε.

Βήμα 3, Καταχώρηση των μετρήσεων στο λογιστικό φύλλο

Και τώρα ερχόμαστε να καταχωρήσουμε τις μετρήσεις στα αντίστοιχα κυκλώματα του πίνακα. Στην Εικόνα 5 βλέπουμε ότι για κάθε ηλεκτρικό πίνακα, εμφανίζεται ένα συμπληρωμένο λογιστικό φύλλο με τα κυκλώματα του μαζί με το καλώδιο παροχής του.
Οι μετρήσεις που πρέπει να καταχωρήσουμε για κάθε κύκλωμα είναι:

 • Αντίσταση μόνωσης Riso
 • Αντίσταση βρόχου σφάλματος Zs
 • Ρεύμα βρόχου σφάλματος Is

Για κάθε διακόπτη διαφυγής ρεύματος καταχωρούμε:

 • Ρεύμα απόζευξης
 • Τάση απόζευξης

Αν περάσαμε από το βήμα 2, τότε δεν πληκτρολογούμε τις μετρήσεις αλλά απλά τις επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα.
Το πρόγραμμα ελέγχει την τιμή της κάθε μέτρησης με τα όρια που ορίζει ο ελληνικός κανονισμός και αν κάποια μέτρηση είναι εκτός των αποδεκτών ορίων η κυψέλη γίνεται κίτρινη.

Λογιστικό φύλλο με τις μετρήσεις του πρωτοκόλλου ελέγχου

Εικόνα 5 Λογιστικό φύλλο με τις μετρήσεις του πρωτοκόλλου ελέγχου

Βήμα 4, Βλέπουμε το Πρωτόκολλο ελέγχου

Οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να δούμε και να εκτυπώσουμε το Πρωτόκολλο ελέγχου που μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες σελίδες όπως φαίνονται στις Εικόνες 6 και 7. Στο κάτω μέρος μπαίνει η σφραγίδα (προαιρετικά) του ηλεκτρολόγου. Οι σελίδες μπορούν να σωθούν και σαν αρχείο π.χ. PDF, WORD για να το επισυνάψουμε σε e-mail.

Προεπισκόπηση της πρώτης σελίδας του πρωτοκόλλου ελέγχου

Εικόνα 6 Προεπισκόπηση της πρώτης σελίδας του πρωτοκόλλου ελέγχου

Προεπισκόπηση της δεύτερης σελίδας του πρωτοκόλλου ελέγχου

Εικόνα 7 Προεπισκόπηση της δεύτερης σελίδας του πρωτοκόλλου ελέγχου

Στο επόμενο άρθρο θα δούμε πώς δημιουργούμε το σχέδιο εγκατάστασης και την έκθεση παράδοσης.

Από τονΧρήστο Σανδαλίδη H/M Μηχανικό ΕΜΠ, Υπεύθυνο ανάπτυξης τεχνικού λογισμικού της εταιρείας TiSoftwww.ti-soft.com/el

Shares