Μέτρηση ρεύματος διέγερσης ΔΔΡ με το όργανο Benning IT120B (μάθημα 2ο)

Μέτρηση ρεύματος διέγερσης ΔΔΡ με το όργανο Benning IT120B (μάθημα 2ο)

Θα συνεχίσουμε με τη μέτρηση ρεύματος διέγερσης ΔΔΡ με το όργανο Benning IT120B…

Για τον έλεγχο των RCD απαιτούνται διάφορες δοκιμές και μετρήσεις. Οι μετρήσεις βασίζονται στο πρότυπο EN 61557-6.
Μπορούν να διεξαχθούν οι παρακάτω έλεγχοι και μετρήσεις:

 • Μέτρηση τάσης επαφής,
 • Μέτρηση χρόνου απόζευξης
 • Μέτρηση ρεύματος απόζευξης
 • Αυτόματος έλεγχος RCD.

Μέτρηση τάσης επαφής (Uc)

Βήμα 1

Με τον περιστροφικό διακόπτη επιλέγουμε FI/RCD TEST. Με τα βέλη επιλέγουμς Uc (Contact voltage):

Βήμα 2

Ορίζουμε τις παραμέτρους της μέτρησης που είναι :

 • Το ονομαστικό διαφορικό ρεύμα του RCD που ελέγχουμε, π.χ ΙΔn=30 mA
 • τον τύπο του RCD π.χ AC
 • Την μέγιστη αποδεκτή τιμή της τάσης επαφής π.χ 50 V

Βήμα 3

Συνδέουμε τα καλώδια του οργάνου στο αντικείμενο που μετράμε σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.

Σύνδεση οργάνου(Πηγή Benning)

Βήμα 4

Ελέγχουμε τα μηνύματα που μας εμαφνίζει το όργανο. Αν όλα έινια OK πατάμε το κουμπί TEST μέχρι το αποτέλεσμα της μέτρησησης σταθεροποιηθεί. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη .

1. Ξεκινάμε με Select4. Επιλέγουμε το παράθυρο

Μέτρηση χρόνου απόζευξης (RCDt )

1. Ξεκινάμε με Select4. Επιλέγουμε το παράθυρο

Μέτρηση ρευματος απόζευξης (RCDI )

1. Ξεκινάμε με Select4. Επιλέγουμε το παράθυρο

Αυτόματες μετρήσεις AUTO

Το όργανο εκτελεί με την σειρά τα παρακάτω 6 βήματα

Βήμα 1 και 2 , ρεύμα διαρροής ½×IΔN

 • Βήμα 1, ρεύμα διαρροής σε διαφορά φάσης 0° με την τάση, μετράμε τον χρόνο απόζευξης
 • Βήμα 2, ρεύμα διαρροής σε διαφορά φάσης 180° με την τάση, μετράμε τον χρόνο απόζευξης

Η δοκιμή είναι αποδεκτή αν στα βήματα 1 και 2 το RCD δεν κάνει κάνει απόζευξη, δηλαδή t > 300 ms

1. Ξεκινάμε με Select4. Επιλέγουμε το παράθυρο

Βήμα 3 και 4, ρεύμα διαρροής IΔN

 • Βήμα 3, ρεύμα διαρροής σε διαφορά φάσης 0° με την τάση, μετράμε τον χρόνο απόζευξης
 • Βήμα 4, ρεύμα διαρροής σε διαφορά φάσης 180° με την τάση, μετράμε τον χρόνο απόζευξης

Η δοκιμή είναι αποδεκτή αν :

 • στο βήμα 3 και στο βήμα 4 το RCD πρέπει να κάνει απόζευξη
 • χρόνος απόζευξης t < 300 ms (μετά από κάθε απόζευξη επαναφέρουμε χειροκίνητα το RCD σε κλειστή θέση)

1. Ξεκινάμε με Select4. Επιλέγουμε το παράθυρο

Βήμα 5 και 6, ρεύμα διαρροής 5×IΔN

 • Βήμα 5, ρεύμα διαρροής σε διαφορά φάσης 0° με την τάση, μετράμε τον χρόνο απόζευξης
 • Βήμα 6, ρεύμα διαρροής σε διαφορά φάσης 180° με την τάση, μετράμε τον χρόνο απόζευξης

Η δοκιμή είναι αποδεκτή αν :

 • στο βήμα 5 και στο βήμα 6 το RCD πρέπει να κάνει απόζευξη
 • χρόνος απόζευξης t < 150 ms (μετά από κάθε απόζευξη επαναφέρουμε χειροκίνητα το RCD σε κλειστή θέση)

1. Ξεκινάμε με Select4. Επιλέγουμε το παράθυρο

Πηγή: ti-soft.com/el

Shares