Έλεγχος λειτουργίας ΔΔΡ με το όργανο MacroTest 5035

Έλεγχος λειτουργίας ΔΔΡ με το όργανο MacroTest 5035

Θα ξεκινήσουμε μετρήσεις με όλα τα όργανα της αγοράς. Πρώτο μάθημα, έλεγχος λειτουργίας ΔΔΡ με το MacroTest 5035…

Προετοιμασία οργάνου

  • Turn the switch on RCD (RCDS type A sensitive to pulsating leakage current) or RCD (RCDS type AC sensitive to sine leakage current) position.
  • Switch on the instrument.
  • The key FUNC permits to select one of the following measuring modes(which can be shown cyclically when pressing the key):Με το κουμπί Un/IΔn επιλέξτε το ονομστικό ρεύμα διαρροής του ΔΔΡ που ελέγχουμε. Το IΔn μπορεί να είναι 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA
   • MAN x ½ η δοκιμή γίνεται με ένα ρεύμα διαρροής ίσο με το μισό του IΔn
   • MAN x 1 η δοκιμή γίνεται με ένα ρεύμα διαρροής ίσο με το IΔn
   • MAN x 2 η δοκιμή γίνεται με ένα ρεύμα διαρροής ίσο με το διπλάσιο του IΔn
   • MAN x 5 η δοκιμή γίνεται με ένα ρεύμα διαρροής ίσο με το πενταπλάσιο του IΔn
   • AUTO η δοκιμή γίνεται αυτόματα με ένα ρεύμα διαρροής ίσο με το 0.5xIΔn, 1xIΔn, 5xIΔn
   • RAMP η δοκιμή γίνεται με ένα αυξανόμενο ρεύμα διαρροής. Με το τρόπο αυτό μετράμε το ρεύμα απόζευξης του ΔΔΡ
   • Ut η δοκιμή γίνεται με ένα ρεύμα διαρροής ίσο 0.5xIΔn και υπολογίζει την τάση επαφής καθώς και την αντίσταση προς τη γή
  • Με το κουμπί Un/IΔn επιλέξτε το ονομστικό ρεύμα διαρροής του ΔΔΡ που ελέγχουμε. Το IΔn μπορεί να είναι 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA
  • Με το κουμπί UL▼ επιλέγετε την οραική τιμή της τάσηε επαφής που μπορεί να είναι 25V ή 50V
  • Με το κουμπί S▲ επιλέξτε αν το RCD είναι με χρονική καθυστέρηση (selective). Στην περίπτωση αυτή ανάβει η ένδειξη S

Connect the 3 black, blue and green connectors of the three-terminal shuko cable or of the single cables to the corresponding input terminals of the instrument B1, B3, B4 (see possible connections in the pictures below). In case of using untied cables connect the crocodiles to the free ends of the cables. B1 B2

Σύνδεση οργάνου(Πηγή MacroTest)

Ξεκινήστε την μέτρηση Mode “MAN x½”

 • Πατάμε το κουμπί START/STOP μία φορά. Το όργανο δημιουργεί ένα ρεύμα διαρροής σε φάση με θετικό μέρος της κυματομορφής της τάσης και μας δείχνει στην οθόνη 0°.
 • Πατάμε το κουμπί START/STOP δύο φορές. Το όργανο δημιουργεί ένα ρεύμα διαρροής σε φάση με αρνητικό μέρος της κυματομορφής της τάσης και μας δείχνει στην οθόνη 180°.
 • Αν το RCD δεν κάνει απόζευξη τότε η δοκιμή θεωρείται επιτυχής και το όργανο εκπέμπιε ένα διπλό ηχητικό σήμα και μας δείχνει την παρακάτω οθόνη.

Ξεκινήστε την μέτρηση Mode “MAN x1, x2, x5”

 • Πατάμε το κουμπί START/STOP μία φορά. Το όργανο δημιουργεί ένα ρεύμα διαρροής σε φάση με θετικό μέρος της κυματομορφής της τάσης και μας δείχνει στην οθόνη 0°.
 • Πατάμε το κουμπί START/STOP δύο φορές. Το όργανο δημιουργεί ένα ρεύμα διαρροής σε φάση με αρνητικό μέρος της κυματομορφής της τάσης και μας δείχνει στην οθόνη 180°.
 • Αν το RCD δεν κάνει απόζευξη τότε η δοκιμή θεωρείται επιτυχής και το όργανο εκπέμπιε ένα διπλό ηχητικό σήμα και μας δείχνει την παρακάτω οθόνη.

Ξεκινήστε την μέτρηση Mode “AUTO”

Πατάμε το κουμπί START/STOP . Το όργανο εκτελεί τις παρακάτω 6 μετρήσεις.

 • 1/2xIΔn at 0° (το RCD δεν πρέπει να κάνει απόζευξη).
 • 1/2xIΔn at 180° (το RCD δεν πρέπει να κάνει απόζευξη).
 • IΔn at 0° (το RCD κάνει απόζευξη, ξανακλείστε το).
 • IΔn at 180° (το RCD κάνει απόζευξη, ξανακλείστε το).
 • 5xIΔn at 0° (το RCD κάνει απόζευξη, ξανακλείστε το).
 • 5xIΔn at 180° (το RCD κάνει απόζευξη, τέλος δοκιμής).

Στο τέλος της δοκιμής, αν και τα έξι βήματα ήταν επιτυχή, το όργανο μαε δείχνει την παρακάτω οθόνη

Ξεκινήστε την μέτρηση Mode “RAMP”

 • Πατάμε το κουμπί START/STOP μία φορά. Το όργανο δημιουργεί ένα ρεύμα διαρροής σε φάση με θετικό μέρος της κυματομορφής της τάσης και μας δείχνει στην οθόνη 0°.
 • Πατάμε το κουμπί START/STOP μία φορά. Το όργανο δημιουργεί ένα ρεύμα διαρροής σε φάση με αρνητικό μέρος της κυματομορφής της τάσης και μας δείχνει στην οθόνη 180°.
 • Το μέγεθος του ρεύματος αυξάνει σταδιακά ξεκινώντας από το 0.2xIΔn και τελειώνοντας (αν προλάβει) στο 1.2xIΔn
 • Αν το RCD κάνει απόζευξη για ρεύμα μεταξύ 0.5xIΔn και IΔn, τότε η δοκιμή θεωρείται επιτυχής και το όργανο εκπέμπει ένα διπλό ηχητικό σήμα και μας δείχνει την παρακάτω οθόνη.

Ξεκινήστε την μέτρηση Mode “Ut”

 • Πατάμε το κουμπί START/STOP μία φορά. Το όργανο δημιουργεί ένα ρεύμα διαρροής 0.5xIΔν σε φάση με θετικό μέρος της κυματομορφής της τάσης και μας δείχνει στην οθόνη 0°.
 • Αν το RCD δεν κάνει απόζευξη η δοκιμή θεωρείται επιτυχής και το όργανο εκπέμπει ένα διπλό ηχητικό σήμα και μας δείχνει την παρακάτω οθόνη.
Shares