Electrical Design – τι είναι ?

Electrical Design – τι είναι ?

Μελέτη και αυτόματη σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής…

… τάσης σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD384, VDE 0298, από την TiSoft

Το ElectricalDesign σας βοηθά να μοντελοποιήσετε, να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε στον ελάχιστο δυνατό χρόνο ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οποιουδήποτε μεγέθους, υλοποιώντας τα πρότυπα HD384 και VDE0298 (για τα καλώδια μέσης τάσης).

Είναι απόγονος του προγράμματος PanelCAD, το οποίο (με ιστορία που ξεκινά το 1988), έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη και τη σχεδίαση του συνόλου σχεδόν των μεγάλων ηλεκτρολογικών έργων στην Ελλάδα (εγκατεστημένης ισχύος >50 kW).

Η ηλεκτρική διανομή μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης (πεδία μέσης τάσης, μετασχηματιστές ισχύος, ηλεκτρικοί πίνακες που διασυνδέδονται μεταξύ τους με καλώδια) μοντελοποιείται εξαιρετικά γρήγορα και κατόπιν γίνονται όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί (φορτία, καλώδια, διαστασιολογήσεις, στάθμη βραχυκυκλώματος, μελέτη επιλεκτικότητας, έλεγχος πτώσης τάσης) και παράγονται εκτυπώσεις και σχέδια.

Για την επιτάχυνση της μοντελοποίησης της διανομής έχουν δοθεί από το πρόγραμμα προκαθορισμένες (default) τιμές σε όλα τα νέα στοιχεία τις οποίες στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να αλλάξει. Η ηλεκτρική διανομή αποτυπώνεται με τη μορφή ιεραρχικού δέντρου και οι ηλεκτρικοί πίνακες τοποθετούνται ως κόμβοι του δέντρου. Στους πίνακες παροχής εύκολα προσθέτετε τους πίνακες διανομής. Σε κάθε πίνακα προσθέτετε τα φορτία του και για κάθε φορτίο εισάγετε την ισχύ του σε kW, το μήκος και τον τύπο του καλωδίου.

Το πρόγραμμα αυτόματα υπολογίζει τη διατομή του καλωδίου, την πτώση τάσης και διαστασιολογεί τα υλικά (ασφάλειες, διακόπτες κ.ά.) της αναχώρησης. Παράλληλα υπολογίζει την απορροφούμενη ισχύ του ηλεκτρικού πίνακα, το παροχικό καλώδιο και τα υλικά της άφιξης.

To ElectricalDesign υλοποιεί και καλύπτει τα πρότυπα ΕΛΟΤ HD384, VDE 0298. Προαιρετικά η έκδοση Professional υλοποιεί το διεθνές πρότυπο IEC 60364 και το βρετανικό BS 7671.

 

Αναλυτικός υπολογισμός καλωδίων

Κάθε καλώδιο χαμηλής τάσης υπολογίζεται με βάση τους πίνακες καλωδίων και τους συντελεστές διόρθωσης που υπάρχουν στο ΕΛΟΤ HD384. Για τα καλώδια μέσης τάσης χρησιμοποιείται το VDE 0298.

Στάθμη βραχυκυκλώματος

Για κάθε σημείο του δικτύου το πρόγραμμα υπολογίζει αναλυτικά και σας δείχνει την στάθμη του βραχυκυκλώματος σε kA.

Διαστασιολόγηση Μ/Σ ισχύος, H/Z, UPS

Κάθε φορτίο που υπάρχει στο έργο χρεώνεται σε κάποια κατηγορία (φωτισμός, κλιματισμός, ανελκυστήρες κτλ.). Το πρόγραμμα αθροίζει τα φορτία κάθε κατηγορίας και προκύπτει έτσι η εγκατεστημένη ισχύς. Ορίζοντας το συντελεστή ταυτοχρονισμού για κάθε κατηγορία προκύπτει η απορροφούμενη ισχύς. Η ισχύς αυτή χρησιμοποιείται για την επιλογή του Μ/Σ ισχύος, της συστοιχίας πυκνωτών, του Η/Ζ και του UPS από τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες που συνοδεύουν το πρόγραμμα.

Προμετρήσεις – κοστολόγιο

Για κάθε ηλεκτρικό πίνακα ή όλο το έργο έχετε αναλυτικές και συνοπτικές προμετρήσεις των καλωδίων και των υλικών των πινάκων. Επίσης μπορείτε να έχετε αναλυτικό κοστολόγιο με τιμές αγοράς για τα υλικά των περισσοτέρων εταιρειών. Για όλο το έργο έχετε συνοπτική προμέτρηση με αριθμούς ΑΤΗΕ για την παραγωγή των τευχών δημοπράτησης.

Έλεγχος πτώσης τάσης

Το πρόγραμμα ελέγχει για κάθε φορτίο τη συνολική πτώση τάσης από την αρχή της ηλεκτρικής εγκατάστασης μέχρι τις κλεμμες της συσκευής όπως απαιτεί το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

Έλεγχος επιλεκτικότητας

Για κάθε γραμμή το πρόγραμμα ελέγχει την επιλεκτικότητα των προστατευτικών διατάξεων. Αυτό γίνεται σχεδιάζοντας σε λογαριθμικό χαρτί τις χαρακτηριστικές λειτουργίες των διατάξεων προστασίας.

 

Σχέδια:

Μονογραμμικά διαγράμματα

Παράγονται αυτόματα στο ενσωματωμένο CAD περιβάλλον του προγράμματος σε σελίδες Α3 ή Α4. Στα μονογραμμικά διαγράμματα φαίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή των ηλεκτρικών πινάκων και τη δημιουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλαδή διατομές και μήκη καλωδίων, ονόματα φορτίων. Αν οι γραμμές του ηλεκτρικού πίνακα δεν χωρούν σε μια σελίδα αυτόματα προστίθενται νέες σελίδες.

Άλλα ηλεκτρολογικά σχέδια

Εκτός από τα μονογραμμικά διαγράμματα το πρόγραμμα παράγει αυτόματα και:

  • το υπόμνημα συμβόλων
  • το κυβοδιάγραμμα
  • το μονογραμμικό του υποσταθμού (αναμένεται σύντομα σε νέα μορφή)
  • τα διαγράμματα πτώσης τάσης
  • τη στάθμη βραχυκυκλώματος
  • τη μελέτη επιλεκτικότητας

Κτηριακή απεικόνιση

Στο κτηριακό μοντέλο μπορεί να προστεθεί ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και οι διαδρομές των καλωδίων γρήγορα και εύκολα κάνοντας χρήση της μεθόδου BIM. Από εκεί μπορούμε να εξάγουμε κατόψεις της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Όλα τα σχέδια είναι αρχεία DWG που τα εκτυπώνετε απ’ευθείας ή τα επεξεργάζεστε με οποιοδήποτε σχεδιογράφο.

Εκτυπώσεις

Το πρόγραμμα παράγει μια μεγάλη ποικιλία εκτυπώσεων που είναι οργανωμένες σε έξι(6) τεύχη. Μπορείτε να τα προεπισκοπήσετε, να τα εκτυπώσετε ή να τα εξάγετε σε δεκάδες Format.Οι σελίδες κάθε τεύχους αριθμούνται με Α/Α που αντιστοιχεί στη σελίδα με τα περιεχόμενα του τεύχους. Με ένα κλικ τα τεύχη υπολογισμού αποθηκεύονται σε αρχεία PDF, DOC κ.ά..reports

Πηγή: ti-soft.com

Shares