Μέση τάση – Μέρος 2ο (Συντήρηση Υποσταθμού)

Μέση τάση – Μέρος 2ο (Συντήρηση Υποσταθμού)

Στο πρώτο μέρος ξεκινήσαμε αναφέροντας τις τυποποιημένες παροχές μέσης τάσης από…

τη ΔΕΗ και για τις ηλεκτρικές και μηχανικές αλληλοδεσμεύσεις.

 

 

 

 

 

 

Στο παρόν 2ο μέρος Μέσης Τάσης, θα ασχοληθούμε με τη Συντήρηση Υποσταθμού.

Οι εργασίες συντήρησης στον υποσταθµό µπορούν να χωριστούν στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

1. Επιθεώρηση

Ο υποσταθµός λειτουργεί και γίνεται οπτικός έλεγχος και παρακολούθηση της κατάστασης των µηχανηµάτων από το προσωπικό συντήρησης. Οι παρατηρήσεις καταγράφονται και ακολουθεί επεξεργασία µε σκοπό να βγούν συµπεράσµατα για τη λήψη αποφάσεων.

2. Προληπτική συντήρηση

Περιλαµβάνει λεπτοµερή επιθεώρηση και περιοδικές µετρήσεις και δοκιµές στον εξοπλισµό και τις διατάξεις του υποσταθµού. Στο πρόγραµµα εφαρµογής της προληπτικής συντήρησης καθορίζονται:

 • ο χρόνος µεταξύ δύο διαδοχικών συντηρήσεων,
 • το πλήθος των χειρισµών µετά τη συµπλήρωση των οποίων απαιτείται συντήρηση,
 • η µέγιστη διάρκεια λειτουργίας του µηχανήµατος ή εξαρτήµατος, µετά την οποία απαιτείται η αντικατάστασή του.
Σηµείο αναφοράς είναι οι οδηγίες του κατασκευαστή του µηχανήµατος και η πείρα από τη χρήση.
3. Επισκευαστική συντήρηση

Η Επισκευαστική συντήρηση γενικά δε γίνεται βάσει προγράµµατος. Εφαρµόζεται όταν η λειτουργία ενός µηχανήµατος παρουσιάζει πρόβληµα (π.χ. υπερθέρµανση) και εκτιµάµε ότι η κατάστασή του θα επιδεινωθεί. Επίσης όταν συµβεί ένα σφάλµα στη λειτουργία του (π.χ. βραχυκύκλωµα, πτώση κεραυνού), µπορεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, να απαιτείται πρόσθετος έλεγχος, προληπτική αντικατάσταση ή έκτακτη συντήρηση. Το µηχάνηµα βγαίνει εκτός λειτουργίας και επισκευάζεται βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή του.
Σκοπός της είναι να επαναφέρει τη σωστή λειτουργία του µηχανήµατος.

 

Θα συνεχίσουμε με λίγα λόγια, όσο αφορά τη συντήρηση κύριου εξοπλισμού…

Οι κατασκευαστές του εξοπλισµού του υποσταθµού, συνοδεύουν τον εξοπλισµό µε αναλυτικά εγχειρίδια οδηγιών για τη σωστή χρήση αλλά και συντήρησή του. Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία συντήρησης για το βασικό εξοπλισµό του υποσταθμού, όπως έχει καθιερωθεί από τη διεθνή πρακτική.

Διακόπτες SF6

Η γενική συντήρηση των διακοπτών SF6, γίνεται µε βάση τις καταπονήσεις που υπέστησαν και όχι ανά σταθερά χρονικά διαστήµατα. Για παράδειγµα η γενική επιθεώρηση γίνεται ύστερα από 5.000 λειτουργίες (άνοιγµα-κλείσιµο) µε εντάσεις µέχρι την ονοµαστική ένταση. Σε περίπτωση λειτουργίας µε ρεύµα σφάλµατος, καλό είναι να γίνεται έκτακτη επιθεώρηση του διακόπτη.
Έκτακτη συντήρηση του διακόπτη γίνεται, αν π.χ. αυτό υποδειχθεί από συσκευή παρακολούθησης της κατάστασής του – εφόσον υπάρχει τέτοια συσκευή – ή αν εµφανιστεί κάποια ανώµαλη συνθήκη στο διακόπτη.
Στη γενική συντήρηση ελέγχουµε τα παρακάτω:

 • Συνεχής παρακαλούθηση της πυκνότητας (πίεσης) του αερίου SF6
 • Δοκιµές καλής λειτουργίας µε µηδενικό φορτίο
 • Επιθεώρηση του µηχανισµού κίνησης του διακόπτη

Μετασχηματιστής Λαδιού

 • Οπτικός έλεγχος κάθε τρεις µήνες
 • Καθαρίζουµε τη σκόνη από τους µονωτήρες (σκόνη και υγρασία βοηθούν σε υπερπηδήσεις)
 • Ελέγχουµε για πιθανή διαρροή λαδιού
 • Ελέγχουµε τη στάθµη του λαδιού στο δοχείο διαστολής.
 • Ελέγχουµε την κατάσταση του αφυγραντήρα ως εξής:
  • γαλάζιο χρώµα -> καλή κατάσταση
  • ροζ χρώµα -> πρέπει να αντικασταθεί το Silica Gel (ζελατίνα πυριτίου) ή να ξηρανθεί.

Έλεγχος λαδιού κάθε χρόνο

Το ορυκτό µονωτικό λάδι, σε συνδυασµό µε υλικά από κυτταρίνη (χαρτί, ταινίες βαµβακερές κ.λπ.) έχει αποδειχθεί εδώ και 100 χρόνια ως ένας πολύ καλός, συνδυασµός ηλεκτρικής µόνωσης. Παρόλα αυτά, κάθε χρόνο, πρέπει να γίνεται έλεγχος της ποιότητας του λαδιού.
Ο έλεγχος γίνεται βάσει δείγµατος που παίρνουµε από τη βάνα εκκένωσης του μετασχηματιστή. Το δείγµα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα λίτρο. Τα δοχεία, µπουκάλια, χωνιά που θα χρησιµοποιήσουµε, πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά. Το δοχείο ή µπουκάλι πρέπει να σφραγιστεί ερµητικά µετά το γέµισµα.
Αν ο εργαστηριακός έλεγχος, δείξει ότι η διηλεκτρική αντοχή αλλά και τα άλλα χαρακτηριστικά του λαδιού δεν είναι εντάξει, το λάδι πρέπει να αντικατασταθεί ή να αναγεννηθεί µε ειδική µηχανή καθαρισµού. Την εργασία αυτή την αναλαµβάνουν εξειδικευµένα συνεργεία.
Για την επιµήκυνση της ωφέλιµης ζωής του λαδιού, συνήθως χρησιµοποιούνται πρόσθετα (π.χ ΤΟΡΑΝΟL σε αναλογία 0,3%), τα οποία αναµιγνύονται µε το καινούργιο ή το αναγεννηµένο λάδι.

Μετασχηµατιστής ξηρού τύπου

Η συντήρηση του μετασχηματιστή ξηρού τύπου είναι µόνο εξωτερική επιθεώρηση µια φορά το χρόνο.

Συνεχίζουμε με τη συντήρηση βοηθητικού εξοπλισμού…

Κάθε υποσταθµός χρειάζεται για τη λειτουργία του, µια βοηθητική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, που πρακτικά είναι µια συστοιχία συσσωρευτών και ένας (ή δύο για λόγους ασφαλείας) φορτιστής.
Το σύστηµα συσσωρευτής – φορτιστής παράγει συνεχές ρεύµα µε ονοµαστική τάση 24 V, 48 V, 110 V ή 220 V, που χρησιµοποιείται για τους χειρισµούς των διακοπτών αλλά και τις ενδείξεις του υποσταθµού. Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία συντήρησης των συσσωρευτών.

1. Συσσωρευτές µολύβδου

Κατά τη συντήρηση των παραδοσιακών συσσωρευτών µολύβδου γίνοντα γενικά:

 • Καθαρισµός
 • Μηνιαίος έλεγχος στεγανοποίησης και στάθµης ηλεκτρολύτη
 • Εκφόρτιση και επαναφόρτιση ανά δύο χρόνια µε ταυτόχρονη µέτρηση των ηλεκτρικών µεγεθών

Στους ανοικτούς συσσωρευτές µολύβδου ελέγχεται η πυκνότητα του ηλεκτρολύτη ανά µήνα και αυτό αποτελεί µέρος της χωρητικότητας του συσσωρευτή.
Στους κλειστούς συσσωρευτές µολύβδου ελέγχονται οι βαλβίδες τους για τυχόν απώλεια ηλεκτρολύτη. Δε γίνεται µέτρηση της πυκνότητας του ηλεκτρολύτη.

Κάθε 5-10 χρόνια απαιτείται η αντικατάσταση των συσσωρευτών µολύβδου.
2. Συσσωρευτές καδµίου – νικελίου

Στους ανοικτούς συσσωρευτές καδµίου – νικελίου γίνεται έλεγχος της τάσης της συστοιχίας και της τάσης κάθε συσσωρευτή κάθε 2-4 µήνες. Παράλληλα ελέγχουµε τη συγκέντρωση του ανθρακικού καλίου.

3. Φορτιστές

Οι φορτιστές έχουν ελάχιστη συντήρηση λόγω της µεγάλης αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών τους συστηµάτων. Τελευταία, χρησιµοποιούνται διατάξεις παροκολούθησης της κατάστασης των συσσωρευτών, των γεφυρών, των ασφαλειών και των διακοπτών που αντιστοιχούν στους συσσωρευτές. Οι διατάξεις αυτές εποπτεύουν την ολική τάση του συστήµατος και αυτόµατα δίνουν εντολές για βραχυχρόνιες περιοδικές εκφορτίσεις της συστοιχίας. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η καλή κατάσταση των επαφών και την εκφόρτιση διαδέχεται η επαναφόρτιση.

 

Πηγή: ti-soft.com/gr

Shares