Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ) με τη βοήθεια του υπολογιστή (Μέρος 7o)

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ) με τη βοήθεια του υπολογιστή (Μέρος 7o)

Στο παρόν άρθρο θα δούμε πώς παράγουμε την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ). Η δήλωση αυτή…

… είναι σύμφωνη με την Παράγραφο 3, Άρθρο 12 του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β΄ 141/2013).
Θυμίζουμε ότι χρησιμοποιούμε την τελευταία έκδοση του προγράμματος PanelCAD για εγκαταστάτες της Ti-Soft. Μπορούμε να το κατεβάσουμε και να το τρέξουμε για ένα μήνα εντελώς δωρεάν από τον ιστότοπο www.ti-soft.com. Έτσι όλα αυτά που θα αναφέρουμε παρακάτω μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε στον υπολογιστή μας.

Βασικά στοιχεία της ΥΔΚΕ

Τα βασικά στοιχεία της ΥΔΚΕ είναι (Εικόνα 3):

 • Στοιχεία Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, Στοιχεία Μελετητή (τα συμπληρώνουμε μόνον αν υπάρχει μελέτη) (Εικόνα 1)
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (ορισμένα υπάρχουν από την ΥΔΕ)
 • Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης (τα έχουμε συμπληρώσει για την ΥΔΕ)
 • Κανονισμοί και πρότυπα
 • Πίνακας Ι με υλικά και εξαρτήματα ΕΗΕ
 • Πίνακας ΙΙ με προσωπικό που απασχολήθηκε

Τα περισσότερα από τα παραπάνω στοιχεία π.χ. στοιχεία εγκαταστάτη, τα έχουμε ήδη εισάγει για τα έντυπα της ΥΔΕ. Τα στοιχεία που πρέπει να εισάγουμε φαίνονται στην Εικόνα 1.
Στο δεξί μέρος της εικόνας 1 βλέπουμε τη βοήθεια του προγράμματος που απαντά σε ερωτήσεις μας και ταυτόχρονα συνδέεται με χρήσιμα έντυπα π.χ. το αντίστοιχο ΦΕΚ.

Λογότυπο συνδέσμου (αν υπάρχει)

Αν διαθέτουμε το λογότυπο του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων μπορούμε να το προσθέσουμε στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας της ΥΔΚΕ. Αν δεν ορίσουμε λογότυπο τότε μπαίνει το λογότυπο της ΠΟΣΕΗ.

Βασικά στοιχεία της ΥΔΚΕ

Εικόνα 1 Βασικά στοιχεία της ΥΔΚΕ

Συνημμένοι πίνακες Ι και ΙΙ

Η ΥΔΚΕ συνοδεύεται από δύο συνημμένους Πίνακες:

 • Ο Πίνακας Ι περιλαμβάνει τα υλικά και εξαρτήματα ΕΗΕ
 • Ο Πίνακας ΙΙ περιλαμβάνει το προσωπικό που απασχολήθηκε

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2 κάθε πίνακας περιγράφεται από το δικό του λογιστικό φύλλο. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή ώστε η συμπλήρωση των λογιστικών φύλλων να είναι εύκολη και γρήγορη. Έτσι μπορούμε:

 • Να πληκτρολογήσουμε τα στοιχεία
 • Να επιλέξουμε από τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες
 • Να κάνουμε copy-paste από άλλο έργο

Αν τα υλικά ή το προσωπικό που επιλέγουμε από τις βιβλιοθήκες, έχουν καταχωρημένες φωτογραφίες, οι φωτογραφίες αυτές αντιγράφονται στους πίνακες. Έτσι έχουμε άμεση εποπτεία του υλικού ή του προσωπικού.

Οι συνημμένοι Πίνακες Ι και ΙΙ της ΥΔΚΕ

Εικόνα 2 Οι συνημμένοι Πίνακες Ι και ΙΙ της ΥΔΚΕ

Προεπισκόπηση της ΥΔΚΕ

Οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να δούμε την ΥΔΚΕ σε αρχείο μορφής pdf (Εικόνα 3). Στο πάνω μέρος μπαίνει το λογότυπο του συνδέσμου (αν το έχουμε ορίσει). Αν το πλήθος των υλικών ή του προσωπικού είναι μέχρι τρία τότε αυτά χωρούν στην πρώτη σελίδα και η ΥΔΚΕ αποτελείται από μία σελίδα. Αλλιώς το πρόγραμμα προσθέτει επιπλέον σελίδες, μία για κάθε συνημμένο Πίνακα.

Προεπισκόπηση του PDF αρχείου με την ΥΔΚΕ

Εικόνα 3 Προεπισκόπηση του PDF αρχείου με την ΥΔΚΕ

Βιβλιοθήκες για τους Πίνακες Ι και ΙΙ

Στις βιβλιοθήκες αναφοράς του PanelCAD για εγκαταστάτες προστέθηκαν οι παρακάτω δύο βιβλιοθήκες:

   • Βιβλιοθήκη με υλικά για ΥΔΚΕ (Εικόνα 4)
   • Βιβλιοθήκη με προσωπικό για ΥΔΚΕ (Εικόνα 5)

  Έτσι, αν φροντίσουμε να καταχωρήσουμε σε αυτές τις βιβλιοθήκες τα υλικά που θέλουμε να έχουμε και το προσωπικό που απασχολούμε στα έργα μας, η συμπλήρωση της ΥΔΚΕ απλοποιείται. Για κάθε υλικό μπορούμε να καταχωρήσουμε και μία φωτογραφία.

Βιβλιοθήκη με υλικά για την ΥΔΚΕ

Εικόνα 4 Βιβλιοθήκη με υλικά για την ΥΔΚΕ

Βιβλιοθήκη με προσωπικό για την ΥΔΚΕ

Εικόνα 5 Βιβλιοθήκη με προσωπικό για την ΥΔΚΕ

Επειδή εκατοντάδες ηλεκτρολόγοι έχουν κατεβάσει και έχουν τρέξει το πρόγραμμα, έχουμε λάβει πολλές ερωτήσεις που τις έχουμε ομαδοποιήσει. Στο επόμενο τεύχος θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις αυτές. Παράλληλα θα μας δοθεί ευκαιρία να δούμε λεπτομέρειες του προγράμματος ElectricalDesign που χρησιμοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια από το σύνολο σχεδόν των Ηλεκτρολόγων για την εκπόνηση μελετών.

Aπό τον Χρήστο Σανδαλίδη H/M Μηχανικό ΕΜΠ, Υπεύθυνο ανάπτυξης τεχνικού λογισμικού της εταιρείας TiSoft   www.ti-soft.com/el

Shares