Άδειες άσκησης επαγγελμάτων Ηλεκτρολογίας-Γενική περιγραφή-δικαιολογητικά

Άδειες άσκησης επαγγελμάτων Ηλεκτρολογίας-Γενική περιγραφή-δικαιολογητικά

Βήματα για έκδοση αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος…

για όλες τις ειδικότητες της ηλεκτρολογίας.

 

Άδειες άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Α΄και Β΄ Τάξης

Περιγραφή επαγγέλματος

Ο Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός πρακτικά ασχολείται με όλες τις εφαρμογές του ηλεκτρισμού στη σύγχρονη τεχνολογία. Ένας σημαντικός τομέας απασχόλησης είναι η σχεδίαση, κατασκευή, και εποπτεία του ηλεκτρολογικού μέρους της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος μπορεί να οργανώνει και εγκαθιστά δίκτυα και συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών διατάξεων, δίκτυα υπολογιστών, καθώς και συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, οι τηλεπικοινωνιακές και ηλεκτρονικές διατάξεις και τα δίκτυα υπολογιστών λόγω της πολυπλοκότητα τους απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρησή τους.

Ο Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την εποπτεία των έργων που αναλαμβάνει. Εργάζεται κυρίως ατομικά στο γραφείο του αλλά και σε εργοτάξιο.

Περισσότερα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών καθώς και ανάλυση των εργασιών που μπορεί να αναλάβει εδώ

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου είναι Α΄και Β ΄ Τάξης αναλυτικά :

Παράβολο 15 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειες)

Δικαιούχοι

Α/Α Δικαιούχοι: Απαιτούμενη Προϋπηρεσία
1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Β΄ Τάξης Προϋπηρεσία 4 ετών, ο ένας χρόνος σε εγκαταστάσεις τάσεως άνω των1000 V

Παράβολο 15 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών

Α/Α Δικαιούχοι – Κάτοχοι Τίτλου Σπουδών:
1 Πτυχιούχοι Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
2 Κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους παραπάνω τίτλους

Οι άδειες του Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Α΄ και Β΄ Τάξης αφορούν επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και επίβλεψης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Υπομηχανικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.

Για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης άδειας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου A΄ Τάξης πατήστε εδώ

Για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης άδειας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Β΄ Τάξης πατήστε εδώ

 

Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας

Περιγραφή επαγγέλματος

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας του Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων , πάντα υπό την εποπτεία Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου. Ο Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου.

Παράβολο 25 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Δικαιούχοι – Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών – Προϋπηρεσία

Α/Α Κάτοχοι Τίτλου Σπουδών: Απαιτούμενη Προϋπηρεσία
1 ΕΠΑΛ ειδικότητας:Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 2 έτη
2 ΕΠΑΣ ειδικότητας:Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών εργασιών 2 έτη
3 ΙΕΚ ειδικότητας:Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων 1 έτος
4 Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ειδικότητας «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων» 30 μήνες
5 Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» 30 μήνες
6 Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ειδικότητας «Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων» 2 έτη
7 Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων» 2 έτη
8 Ε.Π.Λ. ειδικότητας «Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών» 2 έτη
9 Πτυχία ισότιμα με αντίστοιχες ειδικότητες των παραπάνω

Για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας πατήστε εδώ

 

Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας (Χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών)

Περιγραφή επαγγέλματος

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας του Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας, χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών για την συντήρησης των μηχανημάτων προβολής, των συσκευών ήχου καθώς και οποιοδήποτε βοηθητικό εξοπλισμό που εξυπηρετεί την ανωτέρω εγκατάσταση

Παράβολο 25 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Δικαιούχοι – Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών – Προϋπηρεσία

Α/Α Κάτοχοι Τίτλου Σπουδών: Απαιτούμενη Προϋπηρεσία
1 ΕΠΑΛ ειδικότητας:Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Έξη (6) μήνες
2 ΕΠΑΣ ειδικότητας:Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών εργασιών
3 ΙΕΚ ειδικότητας:Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων
4 Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ειδικότητας «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων»
5 Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»
6 Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ειδικότητας «Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων»
7 Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων»
8 Ε.Π.Λ. ειδικότητας «Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών»
9 Πτυχία ισότιμα με αντίστοιχες ειδικότητες των παραπάνω

Για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας (Χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών) πατήστε εδώ

 

Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας

Περιγραφή επαγγέλματος

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας του Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ’ ειδικότητας για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων.

Παράβολο 25 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Δικαιούχοι – Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών – Προϋπηρεσία

Α/Α Κάτοχοι Τίτλου Σπουδών: Απαιτούμενη Προϋπηρεσία
1 ΕΠΑΛ ειδικότητας: Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 2 έτη
2 ΕΠΑΣ ειδικότητας: Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών εργασιών 2 έτη
3 ΙΕΚ ειδικότητας: Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων, Τεχνικός Αυτοματισμών 1 έτος
4 Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ειδικότητας «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων» 30 μήνες
5 Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» 30 μήνες
6 Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ειδικότητας «Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων» 2 έτη
7 Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων» 2 έτη
8 Ε.Π.Λ. ειδικότητας «Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών» 2 έτη
9 Πτυχία ισότιμα με αντίστοιχες ειδικότητες των παραπάνω

Για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας πατήστε εδώ

 

Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ και Δ΄ Ειδικότητας

  • 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας, του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α’ ειδικότητας, για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που γίνονται από τα συνεργεία του και εκδίδει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

Παράβολο179 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Δικαιούχοι – Προϋπηρεσία

α/α Κάτοχοι Απαιτούμενη Προϋπηρεσία
1 Άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 3 έτη προϋπηρεσίας,εκ των οποίων δώδεκα (12) μήνες θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί στην

κατασκευή εγκαταστάσεων της Α΄ Ειδικότητας και, εξ αυτών, οι έξι (6) μήνες

στην κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

2 Άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής κλίμακας 2 έτη προϋπηρεσίας,

εκ των οποίων οι οκτώ (8) μήνες θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί στην

κατασκευή εγκαταστάσεων της Α΄ Ειδικότητας

Για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης άδειας Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ πατήστε εδώ

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας, του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας, για την επαγγελματική δραστηριότητα της υλοποίησης της μελέτης των εγκαταστάσεων της 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ανελκυστήρων και  λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς.

Παράβολο180 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Δικαιούχοι – Προϋπηρεσία

α/α Κάτοχοι Απαιτούμενη Προϋπηρεσία
1 Άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας 3 έτη προϋπηρεσίας, εκ των οποίων εικοσιτέσσερις (24) μήνες θα πρέπει να

έχουν αποκτηθεί σε εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, και εξ αυτών,

οκτώ (8) μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων 1ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας.

2 Άδειας Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας 12 μήνες προϋπηρεσίας σε εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, εκ των

οποίων οι οκτώ (8) μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων 1ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας

Για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης άδειας Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄πατήστε εδώ

 

Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ και Δ΄ Ειδικότητας

  • 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας, του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου2ης Ομάδας Α’ ειδικότητας, για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Παράβολο190 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Δικαιούχοι – Προϋπηρεσία

α/α Κάτοχοι Απαιτούμενη Προϋπηρεσία
2 Άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας 2 έτη προϋπηρεσίας,

εκ των οποίων δώδεκα (12) μήνες να έχουν αποκτηθεί σε εγκαταστάσεις

τάσης μεγαλύτερης των 1000V, και εξ αυτών, οι τέσσερις (4) μήνες στην

κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού

ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τάσης μεγαλύτερης των 1000V

Για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης άδειας Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ πατήστε εδώ

  • 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας, του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας, για την επαγγελματική δραστηριότητα της υλοποίησης της μελέτης των εγκαταστάσεων της 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ανελκυστήρων και  λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς.

Παράβολο228 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Δικαιούχοι – Προϋπηρεσία

α/α Κάτοχοι Απαιτούμενη Προϋπηρεσία
1 Άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας 3 έτη προϋπηρεσίας, εκ των οποίων δώδεκα (24) μήνες θα πρέπει

να έχουν αποκτηθεί σε εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας της Δ΄ ειδικότητας,

και εξ αυτών, οι οκτώ (8) μήνες σε υλοποίηση εγκαταστάσεων

2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας,

2 Άδειας Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας 12 μήνες προϋπηρεσίας, σε εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας της

Δ΄ Ειδικότητας, εκ των οποίων οι οκτώ (8) μήνες σε υλοποίηση

εγκαταστάσεων 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας

3 Άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας 12 μήνες προϋπηρεσίας, σε εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας της

Δ΄ Ειδικότητας, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) μήνες σε υλοποίηση

εγκαταστάσεων 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας

Για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης άδειας Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ πατήστε εδώ

 

Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας (φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών)

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας, του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α’ ειδικότητας, για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των φωτοβόλων σωλήνων ή επιγραφών.

Παράβολο225 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Δικαιούχοι – Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών – Προϋπηρεσία

Α/Α Κάτοχοι Τίτλου Σπουδών: Απαιτούμενη Προϋπηρεσία
ΕΠΑΛ ειδικότητας:Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 2 έτη προϋπηρεσίας η οποία τουλάχιστον για 8 μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην υλοποίηση μελετών ή κατασκευή εγκαταστάσεων της Γ΄ Ειδικότητας
2 ΕΠΑΣ ειδικότητας:Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών εργασιών
3 ΙΕΚ ειδικότητας:Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων 1 έτος προϋπηρεσίας η οποία τουλάχιστον για 4 μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην υλοποίηση μελετών ή κατασκευή εγκαταστάσεων της Γ΄ Ειδικότητας
4 Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ειδικότητας «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων» 30 μήνες προϋπηρεσίας η οποία τουλάχιστον για 10 μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην υλοποίηση μελετών ή κατασκευή εγκαταστάσεων της Γ΄ Ειδικότητας
5 Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»
6 Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ειδικότητας «Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων» 2 έτη προϋπηρεσίας η οποία τουλάχιστον για 8 μήνες θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην υλοποίηση μελετών ή κατασκευή εγκαταστάσεων της Γ΄ Ειδικότητας
7 Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων»
8 Ε.Π.Λ. ειδικότητας «Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών»
9 Πτυχία ισότιμα με αντίστοιχες ειδικότητες των παραπάνω

Για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης άδειας Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας (φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών) πατήστε εδώ

 

Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής κλίμακας

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής κλίμακας για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ έως 10 kW και τάση έως 1.000V μεταξύ αγωγού φάσης−γης.

Παράβολο128 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Δικαιούχοι – Προϋπηρεσία

Κάτοχοι Απαιτούμενη Προϋπηρεσία
Άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 12 μήνες σε Φωτοβολταϊκά μικρής κλίμακας εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις (3) μήνες στην υλοποίηση μελετών, όπου αυτή απαιτείται, ή στην κατασκευή/ τοποθέτηση/ εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας

Για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης άδειας Ηλεκτρολόγου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής κλίμακας πατήστε εδώ

 

Άδεια Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας, του Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ ειδικότητας, για την επαγγελματική δραστηριότητα της συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ανελκυστήρων και  λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς.

Παράβολο161 € (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας)

Δικαιούχοι – Προϋπηρεσία

α/α Κάτοχοι Απαιτούμενη Προϋπηρεσία
1 Άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας 2 έτη προϋπηρεσίας

Για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης άδειας Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας πατήστε εδώ

 

Οι κάτωθι άδειες λήγουν όταν ο κάτοχος τους ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και πρέπει να θεωρούνται .

Περισσότερα για την θεώρηση και τα δικαιολογητικά των αδειών αυτών , καθώς και τις αντιστοιχίσεις παλαιών και νέων αδειών σε επόμενο άρθρο μας.

Πηγή: diadikasies.gr
Shares