Πλήρης Οδηγός Βίντεο PanelCAD για Εγκαταστάτες

Πλήρης Οδηγός Βίντεο PanelCAD για Εγκαταστάτες

Ακολουθούν βίντεο με πλήρη καθοδήγηση, για το πώς θα χειριστούμε το PanelCAD…

…μετά την εγκατάστασή του.

Δημιουργία Κτηριακού μοντέλου

Παρουσιάζονται τα βήματα δημιουργίας του κτηριακού μοντέλου στις περιπτώσεις όπου έχουμε την αρχιτεκτονική κάτοψη σε αρχείο dwg, σε αρχείο εικόνας ή την σχεδιάζουμε από το μηδέν

Διάρκεια: 11:22

Προσθήκη ηλεκτρικών συσκευών και υλικών

Βλέπουμε πώς ορίζουμε τα δωμάτια της εγκατάστασης και πώς τοποθετούμε τον πίνακα διανομής και τις συσκευές σε κάθε δωμάτιο.

Διάρκεια: 14:39

Ηλεκτρική Διανομή

Στην ηλεκτρική διανομή, προσθέτουμε υποπίνακες στο γενικό πίνακα και αυτόματα γίνεται η σύνδεση με το γενικό πίνακα και υπολογίζονται η απορροφούμενη ισχύς, το παροχικό καλώδιο κ.ά. με το ElectricalDesign

Διάρκεια: 16:13

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Στο βίντεο αυτό βλέπουμε πώς δημιουργούμε ηλεκτρικά κυκλώματα στον κύριο πίνακα και στους υποπίνακες με το ElectricalDesign

Διάρκεια: 13:33

Μονογραμμικό Διάγραμμα

Στο βίντεο αυτό βλέπουμε πώς παράγουμε το μονογραμμικό διάγραμμα του ηλεκτρικού πίνακα με το ElectricalDesign

Διάρκεια: 08:16

Διαστασιολόγηση Ηλεκτρικού Πίνακα

Η διαστασιολόγηση του ηλεκτρικού πίνακα για εγκαταστάσεις οικιακές ή γραφείων και έπειτα η εξαγωγή του σε αρχείο εικόνας ή αρχείο pdf γίνεται εύκολα με το ElectricalDesign

Διάρκεια: 16:44

Συμπλήρωση ΥΔΕ

Για τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη συμπληρώνουμε μία σειρά από στοιχεία όπως παρουσιάζεται στο πρόγραμμα PanelCAD για εγκαταστάτες

Διάρκεια: 04:25

Έκθεση Παράδοσης

Βλέπουμε πώς παράγεται η έκθεση παράδοσης με το PanelCAD για εγκαταστάτες

Διάρκεια: 02:58

Πρωτόκολλο Ελέγχου

Αναλύεται η φόρμα ‘Πρωτόκολλο ελέγχου’ του προγράμματος PanelCAD για εγκαταστάτες

Διάρκεια: 06:40

Ευχαριστούμε την Ti-Soft(http://www.ti-soft.com/el/) για την παραχώρηση αρχείων και την άδεια αναπαραγωγής στη σελίδα μας

Shares