Μέτρηση συνέχειας με τα όργανα: MacroTest-Metrel-Benning-Testboy-Megger

Μέτρηση συνέχειας με τα όργανα: MacroTest-Metrel-Benning-Testboy-Megger

Θα ξεκινήσουμε με την μέτρηση συνέχειας με τα ακόλουθα όργανα…

1)MacroTest 5035

2)Metrel EuroTestXA

3)Benning IT 120B

4)Testboy TV455

5)Megger MFT1730

1) Μέτρηση συνέχειας με το όργανο MacroTest 5035

Το όργανο MacroTest 5035

Αντιστάθμιση της αντίστασης των καλωδίων μέτρησης

 • Περιστρέφουμε το διακόπτη στη θέση LOWΩ
 • Με το κουμπί Ι ανοίγουμε το όργανο
 • Με το κουμπί FUNC επιλέγουμε τη λειτουργία CAL
 • Συνδέουμε το μαύρο και μπλε καλώδιο στους ακροδέκτες B1 και B4 του οργάνου αντίστοιχα
 • Αν το μήκος των καλωδίων δεν επαρκεί εκτείνουμε το μπλε καλώδιο
 • Συνδέουμε τα κροκοδειλάκια στις άκρες των καλωδίων
 • Βραχυκυκλώνουμε τα κροκοδειλάκια
 • Πατάμε το κουμπί START/STOP και ξεκινά η διαδικασία της αντιστάθμισης
 • Στην οθόνη εμφανίζεται η μέτρηση 0,00 Ω και το ρεύμα μέτρησης 203 mA. Στο πάνω αριστερό μέρος εμφανίζεται η ένδειξη CALibration που σημαίνει ότι το όργανο βαθμονομήθηκε
Πρακτικά το όργανο κρατά στη μνήμη του την τιμή της αντίστασης των καλωδίων που μέτρησε. Η τιμή αυτή αφαιρείται από τις επόμενες μετρήσεις συνέχειας που θα κάνουμε. Αν αλλάξουμε το καλώδιο μέτρησης πρέπει να επαναλάβουμε τη διαδικασία της αντιστάθμισης.

Σύνδεση οργάνου για την αντιστάθμιση των καλωδίων μέτρησης (Πηγή MacroTest)

Σύνδεση οργάνου για την αντιστάθμιση των καλωδίων μέτρησης. Η οθόνη μετά την αντιστάθμιση (πηγή: MacroTest)

Προετοιμασία οργάνου

 • Με το κουμπί FUNC επιλέγουμε τη λειτουργία AUTO. Αυτό σημαίνει ότι το όργανο θα αντιστρέφει αυτόματα την πολικότητα της πηγής και θα παίρνει δύο μετρήσεις την R+ και R-. Στην οθόνη θα μας δείχνει τη μέση τιμή των δύο μετρήσεων.
 • Συνδέουμε τα μαύρα και μπλε καλώδια στους ακροδέκτες B1 και B4 του οργάνου αντίστοιχα
 • Συνδέουμε τους ακροδέκτες στο αντικείμενο που θα μετρήσουμε (παρακάτω εικόνα)

Σύνδεση οργάνου (Πηγή MacroTest)

Σύνδεση ακροδεκτών οργάνου με το αντικείμενο που θα μετρήσουμε (πηγή: MacroTest)

Ξεκινάμε τη μέτρηση

  • Πατάμε το κουμπί START/STOP
  • Σε περίπτωση που η μετρούμενη τιμή RLOW είναι ≤ 5,00 Ω, το όργανο εκπέμπει ένα διπλό ηχητικό σήμα που σημαίνει ότι η μέτρηση είναι αποδεκτή. Στην οθόνη βλέπουμε την παρακάτω εικόνα.

Mετρούμενα μεγέθη (Πηγή MacroTest)

Η μέτρηση είναι R=1,07 Ω < RLOW και είναι αποδεκτή (πηγή: MacroTest).

  • Σε περίπτωση που η μετρούμενη τιμή RLOW είναι > 2,00 Ω, το όργανο εκπέμπει ένα μακρύ ηχητικό σήμα που σημαίνει ότι η μέτρηση δεν είναι αποδεκτή. Στην οθόνη βλέπουμε την παρακάτω εικόνα.

Mετρούμενα μεγέθη (Πηγή MacroTest)

Η μέτρηση είναι R=5,75 Ω > RLOW και είναι μη αποδεκτή (πηγή: MacroTest).

  • Σε περίπτωση που η μετρούμενη τιμή RLOW είναι > 99,9 Ω, το όργανο εκπέμπει ένα μακρύ ηχητικό σήμα που σημαίνει ότι η μέτρηση δεν είναι αποδεκτή. Στην οθόνη βλέπουμε την παρακάτω εικόνα.

Mετρούμενα μεγέθη (Πηγή MacroTest)

RLOW > 99,9 Ω (πηγή: MacroTest)

 

2) Μέτρηση συνέχειας με το όργανο: EurotestXA

Το όργανο EurotestXA

Αντιστάθμιση της αντίστασης των καλωδίων μέτρησης (Calibration)

 • Επιλέγουμε τη λειτουργία LEADS CALIBRATION
 • Επιλέγουμε τα δύο από τα τρία καλώδια που θα αντισταθμίσουμε π.χ. N και PE
 • Βραχυκυκλώνουμε τα κροκοδειλάκια στα καλώδια N και PE
 • Πατάμε το πλήκτρο TEST για να ξεκινήσει η αντιστάθμιση

Οθόνη για την αντιστάθμιση της αντίστασης των καλωδίων μέτρησης (Πηγή METREL)

Οθόνη για την αντιστάθμιση της αντίστασης των καλωδίων μέτρησης (πηγή: Metrel)

Ορίζουμε την αποδεκτή τιμή (Limit)

Το όργανο μάς επιτρέπει να ορίσουμε την αποδεκτή τιμής της αντίστασης που θα μετρήσουμε από 0,1 Ω έως 20,0 Ω. Ορίζουμε Rlimit = 1,0 Ω.

Οθόνη για τον ορισμό της αποδεκτής τιμής της αντίστασης (Πηγή METREL)

Οθόνη για τον ορισμό της αποδεκτής τιμής της αντίστασης (πηγή: Metrel)

Προετοιμασία οργάνου

 • Επιλέγουμε τη λειτουργία CONTINUITY
 • Ορίζουμε την επιλογή R200mA (N-PE)
 • Αποσυνδέουμε την εγκατάσταση από την τάση λειτουργίας
 • Συνδέουμε τα καλώδια στα δύο σημεία που θα μετρήσουμε τη συνέχεια τους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Σύνδεση οργάνου (Πηγή METREL)

Σύνδεση οργάνου (πηγή: Metrel)

Ξεκινάμε τη μέτρηση

 • Πατάμε το πλήκτρο TEST για να ξεκινήσει η μέτρηση
 • Αν η μέτρηση είναι μικρότερη της Rlimit η μέτρηση είναι αποδεκτή. Στην οθόνη εμφανίζεται το 
 • Αν η μέτρηση είναι μεγαλύτερη της Rlimit η μέτρηση δεν είναι αποδεκτή. Στην οθόνη εμφανίζεται το 
 • Προαιρετικά με το πλήκτρο  αποθηκεύουμε τη μέτρηση.

Mετρούμενα μεγέθη (Πηγή METREL)

Mετρούμενα μεγέθη (πηγή: Metrel)

3) Μέτρηση συνέχειας με το όργανο: Benning IT 120B

Το όργανο Benning IT 120B

Αντιστάθμιση της αντίστασης των καλωδίων μέτρησης (Calibration)

  • Περιστρέφουμε το διακόπτη στη θέση RLOW – Ω
  • Με τα πλήκτρα . επιλέγουμε RLOW
  • Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη

Αντιστάθμιση του Benning IT 120B (Πηγή Benning)

Αντιστάθμιση του Benning IT 120B (πηγή: Benning)

 • Συνδέουμε τα καλώδια στο όργανο
 • Ορίζουμε τη μέγιστη αποδεκτή τιμή της αντίστασης π.χ. 2,0 Ω
 • Βραχυκυκλώνουμε τις άκρες των καλωδίων
 • Πατάμε το πλήκτρο TEST
 • Στην οθόνη βλέπουμε μία τιμή κοντά στο 0,00 Ω
 • Πατάμε το πλήκτρο CAL και ξεκινά η διαδικασία της αντιστάθμισης

Προετοιμασία οργάνου

 • Αποσυνδέουμε την εγκατάσταση από την τάση λειτουργίας
 • Συνδέουμε τα καλώδια στα δύο σημεία που θα μετρήσουμε τη συνέχεια τους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Σύνδεση οργάνου (Πηγή Benning)

Σύνδεση οργάνου (πηγή: Benning)

Ξεκινάμε τη μέτρηση

 • Πατάμε το πλήκτρο TEST για να ξεκινήσει η μέτρηση
 • Αν η μέτρηση είναι μικρότερη της Rlimit η μέτρηση είναι αποδεκτή. Στην οθόνη εμφανίζεται το 
 • Αν η μέτρηση είναι μεγαλύτερη της Rlimit η μέτρηση δεν είναι αποδεκτή. Στην οθόνη εμφανίζεται το 
 • Προαιρετικά με το πλήκτρο ΜΕΜ αποθηκεύουμε τη μέτρηση

Mετρούμενα μεγέθη (Πηγή Benning)

Mετρούμενα μεγέθη (πηγή: Benning)

Στην παραπάνω οθόνη βλέπουμε:

 • RLOW Ω το είδος της μέτρησης = έλεγχος συνέχειας για πολύ μικρές αντιστάσεις
 • Τη μέγιστη αποδεκτή τιμή της αντίστασης 2,0 Ω
 • R: 0,51 Ω Μέση τιμή των δύο αντιστάσεων R+ και R- που μέτρησε το όργανο
 • Το  σημαίνει ότι η μέτρηση είναι αποδεκτή
 • R+: 0,51 Ω Τιμή της μετρούμενης αντίστασης με θετική τάση στον ακροδέκτη L
 • R-: 0,51 Ω Τιμή της μετρούμενης αντίστασης με θετική τάση στον ακροδέκτη Ν
 • Την τάση μεταξύ των ακροδεκτών L και Ν που είναι < 10 V

 

4) Μέτρηση συνέχειας με το όργανο: Test Boy TV455

Το όργανο Testboy TV455

Αντιστάθμιση της αντίστασης των καλωδίων μέτρησης (Calibration)

 • Επιλέγουμε τον έλεγχο συνέχειας continuity function χρησιμοποιώντας το πλήκτρο function selector.
 • Ορίζουμε την υποκατηγορία λειτουργίας σε R LOWΩ
 • Ενεργοποιούμε και ορίζουμε την οριακή τιμή (προαιρετικό)
 • Συνδέουμε το καλώδιο μέτρησης στο όργανο και βραχυκυκλώνουμε τους ακροδέκτες
 • Πατάμε το πλήκτρο TEST για να πραγματοποιήσουμε τη μέτρηση αντίστασης των καλωδίων
 • Πατάμε το πλήκτρο CAL για να αντισταθμίσουμε την αντίσταση
 • Παρακάτω βλέπουμε την οθόνη του οργάνου πριν και μετά την αντιστάθμιση

Αντιστάθμιση του Testboy TV455 (πηγή: Testboy TV455)

Προετοιμασία οργάνου

 • Αποσυνδέουμε την εγκατάσταση από την τάση λειτουργίας
 • Συνδέουμε τα καλώδια στα δύο σημεία που θα μετρήσουμε τη συνέχεια τους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Σύνδεση οργάνου (Πηγή TestBoy)

Σύνδεση οργάνου (πηγή: Testboy TV455)

Ξεκινάμε τη μέτρηση

 • Πατάμε το κουμπί TEST για να ξεκινήσει η μέτρηση
 • Αν η μέτρηση είναι μικρότερη της Rlimit η μέτρηση είναι αποδεκτή. Στην οθόνη εμφανίζεται το 
 • Αν η μέτρηση είναι μεγαλύτερη της Rlimit η μέτρηση δεν είναι αποδεκτή. Στην οθόνη εμφανίζεται το 
 • Προαιρετικά με το πλήκτρο  αποθηκεύουμε την μέτρηση

Mετρούμενα μεγέθη (Πηγή TestBoy)

Mετρούμενα μεγέθη (πηγή: Testboy TV455)

 

5) Μέτρηση συνέχειας με το όργανο Megger MFT1730

Το όργανο Megger MFT1730

Αντιστάθμιση της αντίστασης των καλωδίων μέτρησης (Nulling lead resistance)

  • Περιστρέφουμε τον αριστερό διακόπτη στη θέση 
  • Περιστρέφουμε το δεξί διακόπτη στη θέση 
  • Βραχυκυκλώνουμε τις άκρες των καλωδίων και πατάμε το πλήκτρο TEST
  • Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 
  • Επιλέγουμε την Rmax επιλέγοντας από 0,5 Ω, 1,0 Ω, 2,0 Ω, 5,0 Ω, 10,0 Ω , 20,0 Ω, 50,0 Ω, 100,0 Ω
  • Με το πλήκτρο MODE ορίζουμε την κατάσταση του βομβητή σε ON
  • Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 
  • Παρακάτω βλέπουμε την οθόνη του οργάνου πριν και μετά την αντιστάθμιση

Αντιστάθμιση του Megger MFT1730 (πηγή: Megger MFT1730)

Προετοιμασία οργάνου

 • Αποσυνδέουμε την εγκατάσταση από την τάση λειτουργίας
 • Συνδέουμε τα καλώδια στα δύο σημεία που θα μετρήσουμε τη συνέχεια τους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα
 • Η μέτρηση γίνεται αυτόματα (δε χρειάζεται να πατήσουμε κάποιο πλήκτρο)
 • Αν η μέτρηση είναι μικρότερη της Rmax η μέτρηση είναι αποδεκτή και ο βομβητής θα ηχήσει

Σύνδεση οργάνου, Mετρούμενα μεγέθη (Πηγή Megger)

Σύνδεση οργάνου, Mετρούμενα μεγέθη (πηγή: Megger MFT1730)

Shares