Ποιες είναι οι χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής

Ποιες είναι οι χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής

Ένα σημαντικό για τους καταναλωτές ζήτημα και συγκεκριμένα τη δομή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος…

… και τις επιμέρους χρεώσεις σε αυτούς, ανέλυσε η ειδική επιστήμονας της ΡΑΕ Ελένη Στεργιοπούλου, κατά την τελευταία από τις εσπερίδες που διοργάνωσε η ΡΑΕ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Αρχικά τονίστηκε από την ομιλήτρια ότι οι χρεώσεις που απαρτίζουν έναν εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας αφορούν τις χρεώσεις Προμήθειας ή αλλιώς ανταγωνιστικές χρεώσεις, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τις χρεώσεις προς τρίτους, καθώς και τους διάφορους φόρους και τέλη και το ΦΠΑ. Η διακριτή εμφάνιση των ανωτέρω χρεώσεων είναι υποχρεωτική από το 2011 και συμβάλει στη διαφάνεια και στη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα ποσά που πληρώνουν.

Ακολούθως, αναλύθηκαν οι επιμέρους χρεώσεις του εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Οι χρεώσεις Προμήθειας ή ανταγωνιστικές χρεώσεις καθορίζονται ελεύθερα από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, διαφέρουν ανά Προμηθευτή, αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) και αντανακλούν το κόστος προμήθειας και παραγωγής του εκάστοτε Προμηθευτή. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις των εκκαθαριστικών λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και τονίστηκε ότι οι τιμές τους καθορίζονται με Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Αποφάσεις ΡΑΕ, ενώ επισημάνθηκε ότι οι χρεώσεις αυτές παραμένουν ίδιες ανεξαρτήτως Προμηθευτή. Οι κατηγορίες ρυθμιζόμενων χρεώσεων είναι οι εξής:

· Τέλη Χρήσης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υπέρ του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) για τη λειτουργία-συντήρηση-επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς

· Τέλη Χρήσης Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας υπέρ του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) για τη λειτουργία-συντήρηση-επέκταση του Δικτύου Διανομής

· Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) υπέρ των προστατευόμενων καταναλωτών, ώστε τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά να απολαμβάνουν τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχα με αυτά του Διασυνδεδεμένου Δικτύου, για την παροχή Ειδικών Τιμολογίων στους Πολύτεκνους, καθώς και για την παροχή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) στους δικαιούχους του.

· ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) υπέρ των παραγωγών ΑΠΕ. Η ρυθμιζόμενη αυτή χρέωση αποτελεί τη συνεισφορά όλων των καταναλωτών στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της προώθησης των ΑΠΕ.

Περαιτέρω, αναφέρθηκαν οι χρεώσεις προς τρίτους που αφορούν τα Δημοτικά Τέλη, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και τη Δημόσια Τηλεόραση, ενώ άλλα τέλη και φόροι που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς είναι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) (Ν. 3336/2005), ο οποίος από το 2010 υπολογίζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς επί της αξίας του ρεύματος και υπόκειται σε ΦΠΑ, το Ειδικό τέλος 5‰ Ν. 2093/1992, το οποίο υπολογίζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς επί της αξίας του ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του EΦK και δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, καθώς και ο ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή 13%.

Συνεχίζοντας η κα Στεργιοπούλου ανέλυσε τη συμμετοχή των χρεώσεων στη διαμόρφωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έτη 2012-2014 τονίζοντας ότι, κατά μέσο όρο οι χρεώσεις προμήθειας αντανακλούσαν το 40% του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ειδικά για την Ελλάδα επισημάνθηκε, ότι το έτος 2014 οι χρεώσεις προμήθειας αντανακλούσαν το 53% της συνολικής αξίας του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Κλείνοντας την παρουσίασή της, η κα Στεργιοπούλου ανέφερε πιθανούς τρόπους μείωσης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. Ως προς το σκέλος προμήθειας ανέφερε ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν Προμηθευτή ανάλογα με το τιμολόγιο που είναι προς το συμφέρον τους, έτσι ώστε σε συνδυασμό με την κατανάλωσή τους να επιβαρύνονται λιγότερο. Ως προς το σκέλος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων οι καταναλωτές οφείλουν να μεριμνούν για τη μείωση της κατανάλωσής τους παρακολουθώντας τακτικά το μετρητή τους, να εξοικονομούν ενέργεια και να περιορίζουν την άσκοπη χρήση ενεργοβόρων συσκευών, διότι με τον τρόπο αυτό μειώνονται και τα ποσά των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Τέλος, τονίστηκε ότι στο μέλλον με τη χρήση των έξυπνων μετρητών, οι οποίοι είναι ηλεκτρονικές μετρητικές διατάξεις αμφίδρομης τηλεμετάδοσης στοιχείων, θα επιτυγχάνεται η βέλτιστη διαχείριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αφού θα υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης παρακολούθησης της κατανάλωσης και της ωριαίας τιμής ηλεκτρικής ενέργειας από το χώρο του καταναλωτή, καθώς επίσης και της διαφοροποίησης της ωριαίας τιμής κατανάλωσης ανά περίοδο αιχμής.

Πηγή: http://energypress.gr

Shares