“Ευρωπαϊκή εξειδίκευση: Ευφυής Μέτρηση και Οικιακός Αυτοματισμός” – Ευρωπαϊκό έργο SMARTEL

“Ευρωπαϊκή εξειδίκευση: Ευφυής Μέτρηση και Οικιακός Αυτοματισμός” – Ευρωπαϊκό έργο SMARTEL

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο τομέας των κτιριακών εγκαταστάσεων (NACE Rev. 2, F)

αποτελείται από 817.000 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 2,8 εκατομμύρια άτομα και παράγουν προστιθέμενη αξία 130 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ΕΕ των 28. Η εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων είναι η μεγαλύτερη δραστηριότητα στον τομέα και απασχολεί 1,3 εκατομμύρια άτομα, ενώ συνεισφέρει σχεδόν στο ήμισυ της τομεακής συνολικής αξίας.

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας των κτιριακών εγκατάστεων οδηγεί στη χρήση των πράσινων τεχνολογιών και των μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη απόκτησης πρόσθετων “πράσινων” δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τους τεχνικούς οικοδομών και εγκατάστασεων, προκειμένου να ξεπεραστεί το ολοένα αυξανόμενο έλλειμμα δεξιοτήτων στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, ιδιαίτερα σε σχέση με τις “ευφυείς” τεχνολογίες μέτρησης και οικιακού αυτοματισμού.

Το έργο SMARTEL στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης ΕΕΚ για ηλεκτρολόγους προκειμένου να: α) αντιστοιχεί στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση συστημάτων ευφυούς μέτρησης και οικιακού αυτοματισμού σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά και β) προωθήσει της απασχολησιμότητα και την κινητικότητα στον τομέα. Επίσης, το έργο θα καταστήσει διαθέσιμους εκπαιδευτικούς πόρους (Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα και μαθήματα online), συμπεριλαμβανομένου νέου επικυρωμένου εκπαιδευτικού υλικού, οδηγίες κ.λπ.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας διακρατικής σύμπραξης, η οποία θα διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών μελών της, καθώς και την εφαρμογή των κοινών δράσεων σχετικά με αυτό το στρατηγικής σημασίας ζήτημα.

Οι στόχοι του έργου

 • Να εκσυγχρονίσει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για τους ηλεκτρολόγους ;
 • Να ενισχύσει την σχέση μεταξύ αγοράς εργασίας με την ΕΕΚ για ηλεκτρολόγους προκειμένου να ενισχυθούν οι βασικές ψηφιακές και πράσινες ικανότητες, μέσα από ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ευφυή μέτρηση και τις τεχνολογίες οικιακού αυτοματισμού, που θα παρέχει παραδείγματα καλής πρακτικήςenhance ;
 • Να υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους κατάρτισης και καινοτόμους παιφαγωγικούς πόρους ανοικτής πρόσβασης (π.χ. MOOC), επιτρέποντας τους μαθητές να αποκτήσουν και δεξιότητες αυτοαξιολόγησης στην εξάσκηση ευφυούς μέτρησης και οικιακού αυτοματισμού ;
 • Να διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αναπτύσσονται στην ΕΕ;
 • Να ενισχύσει τις ενεργειακές δεξιότητες του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού που απασχολείται στην οικοδομική βιομηχανία μέσω ΕΕΚ των ηλεκτρολόγων στην ευφυή μέτρηση και τον οικιακό αυτοματισμό;;
 • Να αντισταθμίσει την έλλειψη προγραμμάτων και μαθημάτων κατάρτισης που στοχεύουν στις ευφυείς υπηρεσίες μέτρησης σε συνδυασμό με δεξιότητες οικιακού αυτοματισμού;
 • Να αναπτύξει και να προσφέρει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα μάθησης προκειμένου να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες των ηλεκτρολόγων με ένα νέο σύνολο συνδυαστικών ικανοτήτων στον τομέα των τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης;
 • Να δημιουργήσει ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και να υποστηρίξει τις άτυπες μορφές μάθησης και τους τρόπους προσωπικής μάθησης (μέσω του MOOC) προσεγγίζοντας και τα άτομα που διστάζουν να συμμετάσχουν ή αποκλείονται από τα επίσημα προγράμματα διαρκούς μάθησης;
 • Να συμβάλει στη διαμόρφωση μίας κοινής γλώσσας για τις σχετικές δεξιότητες των ηλεκτρολόγων, προωθώντας αναγνώριση και χρήση;
 • Για να εξασφαλιστεί η αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης ΕΕΚ για ηλεκτρολόγους από ένα συνδυασμό ψηφιακών και περιβαλλοντικών δεξιοτήτων προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση, συντήρηση και ο προγραμματισμός της ευφυούς μέτρησης και συστήματων οικιακού αυτοματισμού ενεργειακής απόδοσης.

ΤοSMARTEL σκοπεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης των ηλεκτρολόγων,

οι οποίοι καλούνται να εγκαταστήσουν και να χειριστούν έξυπνους μετρητές και συστήματα κτιριακού αυτοματισμού. Η ημερίδα του SMARTEL απευθύνεται σε ηλεκτρολόγους, σπουδαστές ηλεκτρολογίας, παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης στο τομέα των αυτόματων συστημάτων, εκπροσώπους του συνδέσμου ηλεκτρολόγων, τεχνικούς περιβάλλοντος, εταιρείες συστημάτων αυτόματης μέτρησης, όπως και οποιονδήποτε άλλο επιθυμεί να ενημερωθεί για τις τεχνολογίες έξυπνης μέτρησης και κτιριακού αυτοματισμού. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα ελεύθερα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Σας επισυνάπτω:

 1. To Δελτίο Τύπου για την ημερίδα
 2. Την Πρόσκληση με το σύνδεσμο εγγραφής
Shares