Οδηγίες συντήρησης ηλεκτρογεννητριών

Οδηγίες συντήρησης ηλεκτρογεννητριών

 Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (ηλεκτρογεννήτριες)…

… θα πρέπει να συντηρούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή των κινητήρων και γεννητριών. Το είδος των εργασιών συντήρησης του κινητήρα και της γεννήτριας ποικίλει και προκύπτει από τις ώρες λειτουργίας της ηλεκτρογεννήτριας (Η/Ζ).

Έτσι για ηλεκτρογεννήτριες συνεχούς λειτουργίας το πρόγραμμα συντήρησης θα είναι αρκετά τακτικό και θα προκύπτει από το manual του κατασκευαστή κινητήρων και γεννήτριας ενώ για Η/Ζ λειτουργίας stand by το σύνηθες πρόγραμμα που εφαρμόζεται είναι μια γενική συντήρηση το χρόνο στο κινητήρα και τη γεννήτρια και τακτικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας.

Η συχνότητα έλεγχου καλής λειτουργίας του προσδιορίζεται από παραμέτρους όπως την κρισιμότητα της εγκατάστασης, τις συνθήκες του περιβάλλοντος όπου λειτουργεί η ηλεκτρογεννήτρια, τις οδηγίες του κατασκευαστή κινητήρα και γεννήτριας καθώς επίσης και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εγκατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως για τη διασφάλιση καλής λειτουργίας των standby Η/Ζ θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

 • Εκκίνηση του Η/Ζ για 10-15 λεπτά το μήνα με φορτίο
 • Τακτικός έλεγχος (επιθεώρηση) τουλάχιστο κάθε τρίμηνο
 • Ετήσια συντήρηση του Η/Ζ με καθαρισμό – αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών
 • Αντικατάσταση μπαταρίας Η/Ζ κάθε 3 έτη

Παρακάτω σας αναφέρουμε μερικές ενδεικτικές εργασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται κατ ελάχιστο ανά έτος σε standby ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ)

Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ καλής λειτουργίας ανά διαστήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και του κατασκευαστή

Επιθεώρηση καλής λειτουργίας Ηλεκτρογεννήτριας (ανά μήνα)

 • Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού
 • Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
 • Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών
 • Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων αυτοματισμού και προστασίας
 • Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ένδειξης και μετρήσεων
 • Έλεγχος λειτουργίας πίνακα ισχύος και αυτοματισμού
 • Έλεγχος στάθμης υγρών μπαταρίας
 • Έλεγχος στάθμης καυσίμου
 • Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού και λαδιού λίπανσης
 • Έλεγχος διαρροών νερού, λαδιού και καυσίμου
 • Έλεγχος πάσης φύσεως σωλήνων
 • Έλεγχος φόρτισης μπαταριών
 • Έλεγχος αναθυμιάσεων
 • Έλεγχος φίλτρων καυσίμου
 • Έλεγχος φίλτρου αέρα
 • Έλεγχος φίλτρου λαδιού
 • Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου
 • Έλεγχος κατάστασης συσσωρευτών
 • Έλεγχος θερμοκρασίας νερού
 • Έλεγχος πίεσης λαδιού
 • Έλεγχος στροφών κινητήρα ή συχνότητα γεννήτριας
 • Έλεγχος ιμάντων
 • Έλεγχος κολλάρων
 • Έλεγχος εκκινητή
 • Έλεγχος εναλλακτήρα
 • Γενικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας του Η/Ζ με φορτίο
 • Έλεγχος βάσεων κινητήρα σε κατάσταση λειτουργίας
 • Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας (φορτίο, πιέσεις, θερμοκρασίες κλπ)

Β. Ετήσια Συντήρηση Ηλεκτρογεννήτριας

Κατά την ετήσια συντήρηση του Η/Ζ θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι της παραγράφου Α και επιπλέον οι παρακάτω εργασίες :

 • Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου
 • Αντικατάσταση φίλτρου αέρα
 • Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού
 • Αντικατάσταση λιπαντικού ελαίου
 • Έλεγχος κατάστασης ψυκτικού υγρού και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί
 • Γενικός καθαρισμός ηλεκτρογεννήτριας και περιβάλλοντα χώρου
 • Έλεγχος συσφίξεων καλωδίων γενικού διακόπτη ηλεκτρογεννήτριας
 • Έλεγχος πίνακα μεταγωγής
 • Έλεγχος κυκλωμάτων προστασίας
 • Έλεγχος ετοιμότητας Η/Ζ
 • Έλεγχος και Μέτρηση γειώσεων ηλεκτρογεννήτριας

Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων συντάσσεται τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα, τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν, υπογράφεται από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο μηχανικό.

Το δελτίο έλεγχου και συντήρησης της ηλεκτρογεννήτριας θα πρέπει να αρχειοθετείται στο Αρχείο συντηρήσεων Η/Μ εξοπλισμού.

πηγή: safetyengineer.gr

Shares