Αντίσταση γείωσης και κεραυνικά πλήγματα

Αντίσταση γείωσης και κεραυνικά πλήγματα

Πολλές φορές στην πράξη μια χαμηλή τιμή της αντίστασης γείωσης μπορεί – με λανθασμένες συνέργειες – να αποτελέσει πηγή κινδύνων για την ίδια την εγκατάσταση στην οποία ανήκει.

 

Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να διευκρινισθεί πως, μια χαμηλής τιμής αντίσταση γείωσης δεν προστατεύει – κατ΄ ανάγκη – τον ηλεκτρολογικό

και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης από κεραυνικά ρεύματα ή κρουστικές υπερτάσεις.

 

Η προστασία από κεραυνικά ρεύματα ή κρουστικές υπερτάσεις – όπως και παλιότερα έχουμε αναφέρει – επιτυγχάνεται με το

Εσωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας, δηλαδή, με τα ονομαζόμενα στην πράξη αντικεραυνικά.

 

Αυτά τοποθετούνται στους ηλεκτρικούς πίνακες των εγκαταστάσεων και κατά τη λειτουργία τους πρέπει να αποκλείουν τη δημιουργία επικίνδυνων τόξων (σπινθήρων)

μέσα στην κατασκευή, που ενδεχομένως να προέρχονται από τη διέλευση του ρεύματος του κεραυνού στο Εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας, δηλαδή,

από το σημείο του πλήγματος στο σύστημα γείωσης.

 

Έτσι, αξίζει να αναφέρουμε δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα ενδεικτικών τιμών αντίστασης γείωσης, σε: σταθμούς αναμετάδοσης

π.χ. σημάτων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι είναι μεγάλου ύψους μεταλλικές κατασκευές που διαθέτουν ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό,

βρίσκονται συνήθως σε απομονωμένες περιοχές και ενδέχεται να δεχθούν απευθείας και κατ΄εξακολούθηση κεραυνικά πλήγματα.

 

Αν θεωρήσουμε πως:

α. στην περιοχή εγκατάστασης ενός σταθμού αναμετάδοσης – και λόγω του βραχώδους εδάφους – υπάρχει τιμή αντίστασης γείωσης μεγαλύτερη από 60 Ω, και ταυτόχρονα

 

β. υπάρχει εγκατεστημένο πλήρες και κατόπιν μελέτης σύστημα αντικεραυνικής προστασίαςτο αποτέλεσμα είναι η απόλυτη προστασία του ηλεκτρολογικού

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτών στα κεραυνικά ρεύματα ή στις κρουστικές υπερτάσεις.

 

γ. γεωτρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως σε ημιαστικές περιοχές και διαθέτουν ευαίσθητο ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

(αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου και λειτουργίας), ενδέχεται να δεχθούν απευθείας κάποιο κεραυνικό πλήγμα.

 

Αν θεωρήσουμε πως:

α. στην περιοχή εγκατάστασης του συστήματος της γεώτρησης – και λόγω του εδάφους – υπάρχει τιμή αντίστασης γείωσης μικρότερη από 1 Ω, και ταυτόχρονα,

 

β. δεν υπάρχει εγκατεστημένο – λόγω της προαναφερόμενης μικρής τιμής της  αντίστασης γείωσης – σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, 

το αποτέλεσμα συνήθως είναι η πλήρης καταστροφή του ηλεκτρολογικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτής στα κεραυνικά ρεύματα ή στις κρουστικές υπερτάσεις.

 

Πηγή: steftouloglou.blogspot.gr

Shares